Algemene verkoopsvoorwaarden tweedehandsvoertuig

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (verder afgekort als de AVW) zijn van toepassing op de verkoop van tweedehandsvoertuigen.

Door zijn prijsaanvraag, bestelling of het sluiten van een overeenkomst, erkent de Koper kennis genomen te hebben van deze AVW en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige contractuele rechtsverhoudingen tussen de Verkoper de Koper.

1.Levering

1.0.De levering van het voertuig vindt plaats op stallingsplaats van de Verkoper. De afhaling van het voertuig op stallingsplaats van de Verkoper vindt steeds plaats op kosten en op risico van de Koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. In geval van afwijking van de levering op stallingsplaats van de Verkoper, gebeurt de levering steeds op risico en op kosten van de Koper. 

De Koper draagt alle risico’s m.b.t. het voertuig vanaf de overeengekomen leveringsdatum. Het voertuig wordt op dat ogenblik hoe dan ook geacht in ontvangst genomen te zijn door de Koper.

Neemt de Koper het voertuig niet op de overeengekomen leveringsdatum in ontvangst, dan wordt het voertuig bij de Verkoper opgeslagen voor rekening en risico van de Koper overeenkomstig de bepalingen van artikel 1.2.

1.1. De leveringsdatum of leveringstermijn aangeduid op de bestelbon is (behoudens in geval van overmacht of hardship) van strikte toepassing. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon door de Koper. 

Kan de Verkoper deze leveringsdatum of -termijn niet naleven, dan informeert hij de Koper onmiddellijk per aangetekende brief of per e-mail op info@autov.be Hierin kan de Verkoper een verlenging van de leveringsdatum of -termijn meedelen, die niet meer dan 25% van de aanvankelijk overeengekomen termijn mag bedragen. 

Wordt deze nieuwe termijn - behoudens in geval van overmacht of hardship - overschreden, dan kan de Koper binnen de termijn van één maand na de afloop van de verlengde termijn de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, annuleren per aangetekende brief of e-mail. In geval van annulering wordt het voorschot binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze annulering terugbetaald. 

De leveringstermijn- of datum vervalt automatisch en van rechtswege: - indien de Koper zijn verbintenissen, zoals onder meer zijn betalingsverplichtingen, niet of niet tijdig nakomt; - indien de Koper na ondertekening van de bestelbon om een wijziging van de eigenschappen, specificaties of opties van het voertuig verzoekt.

1.2. Kan de Koper het voertuig op de overeengekomen leveringsdatum of -termijn niet in ontvangst nemen, dan heeft de Verkoper het recht om, na verloop van 8 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief of e-mail, en behalve indien de Koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van overmacht: 

- garagekosten aan te rekenen, forfaitair bepaald op 10 EUR per dag, te rekenen vanaf de overeengekomen leveringsdatum; - de verkoop te annuleren en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade, met een maximum van 15% van de totale prijs (BTW exclusief). In dit geval, kan deze vergoeding uitgetrokken worden uit door de Koper betaalde voorschot. 

1.3. In geval de Koper de verkoop buiten de gevallen zoals omschreven in artikel 1.1 annuleert, is de Verkoper gerechtigd een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade, met een minimum van 10% van de prijs (BTW exclusief). In dit geval, kan deze vergoeding uitgetrokken worden uit door de Koper betaalde voorschot. 

2. Betaling 

2.1. Onverminderd de toepassing van de bepalingen met betrekking tot het consumentenkrediet zoals opgenomen in Boek VII, Titel 4, Hoofdstuk 1 van het Wetboek Economisch Recht, kan de Verkoper geen betaling vragen van een voorschot dat meer dan 15% van de verkoopprijs van het voertuig bedraagt. Bij wijze van afwijking, kan ofwel voor een speciale bestelling ofwel mits akkoord van de Koper, het voorschot vastgesteld worden op een ander percentage. 

2.2. De integrale betaling, of de betaling van het saldo in geval al een voorschot betaald is, gebeurt binnen de 5 werkdagen na factuurdatum, behalve indien uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is voorzien op de factuur. 

Gelet op voormelde betalingstermijn, kunnen facturen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd binnen de 5 werkdagen na factuurdatum, met een gedetailleerde motivering.

2.3. In geval van laattijdige betaling: - is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest gelijk aan 1% per maand verschuldigd; - wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10%, met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van de Verkoper om hogere schade te bewijzen; - is de Koper in voorkomend geval gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten.

In geval van laattijdige betaling is de Verkoper bovendien gerechtigd zijn verbintenissen op te schorten. De leveringsdatum of -termijn wordt van rechtswege opgeschort. De Verkoper is hoe dan ook pas gehouden tot levering na volledige betaling door de Koper.

2.4. Onverminderd artikel 1.0. zal de eigendom op het voertuig pas overgaan op de Koper, op het moment dat de Verkoper de volledige koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten ontvangen heeft. De Koper zal er zich van onthouden, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de goederen, om het goed te verkopen, te verhuren, uit te voeren, het in pand (of in het bijzonder het pand voor handelsfonds) te geven, of er om het even welke manier over te beschikken en zal er geen enkele wijziging in aanbrengen, die er de waarde van zou kunnen doen verminderen. 

De Koper verbindt zich ertoe het goed in perfecte staat te onderhouden. Bij vervreemding van een niet volledig betaald voertuig door de Koper, draagt deze laatste automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan de Verkoper. 

2.5. De overhandiging van een cheque of elke andere titel die een betalingsverplichting inhoudt, vormt geen bevrijdende betaling. Er is pas sprake van uitvoering van de betaling na het effectief ontvangen van de volledig gefactureerde prijs. 

De uitgifte van een ongedekte cheque, het protest van een handelspapier of om het even welk ander probleem dat de Verkoper verhindert de betaling te ontvangen van de titel die hem ter betaling wordt overhandigd, zal door hem beschouwd worden als een zware fout, die hem toelaat de ontbinding van het contract, de onmiddellijke teruggave van het voertuig en een schadevergoeding te vragen. 

3. Wettelijke garantie van de Verkoper

De garantie op tweedehandsvoertuigen is beperkt tot één jaar.

De garantie geldt niet voor de gebreken zoals uitdrukkelijk vermeldt op de bestelbon of in een andere schriftelijke overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper. 

De Koper brengt de Verkoper op de hoogte van het gebrek aan overeenstemming bij de aangetekende brief naar het adres van Verkoper of per e-mail naar  info@autov.be .uiterlijk 10 dagen vanaf de vaststelling.

De rechtsvordering van de Koper verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld.

Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van 10 dagen vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming. Na genoemde termijn van 6 maanden, ligt het aan de Koper te bewijzen dat het gebrek op het tijdstip van levering bestond.

De Koper heeft niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

In geval van ontbinding wordt elke terugbetaling aan de Koper verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds de levering ervan.

De garantie dekt niet het onderhoud, het regelen, het aanspannen en het afstellen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden ter gelegenheid van de onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur.

De garantie dekt de normale slijtage van het voertuig niet. Zij veronderstelt eveneens dat het gebrek niet te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het voertuig of aan het slecht onderhoud door de Koper. Zij is evenmin van toepassing wanneer het voertuig omgebouwd of gebruikt werd in competitieverband of rally’s.

De Koper doet al het nodige om de schade niet te verergeren, eventueel door het voertuig niet te gebruiken.

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor de schade die werd veroorzaakt door een gebrek aan het verkochte goed, wordt geregeld door het gemeen recht.

4. Bevoegde rechtbank & Toepasselijk recht

Ingeval van geschil zijn volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering: 

1. de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders; 

2. de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt of één ervan, zijn ontstaan

of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd;  3. de rechter van de woonplaats van de Koper. 

Dit contract is onderworpen aan Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980.

De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. 

5. Hoedanigheid van de Koper 

Deze AVW zijn integraal van toepassing wanneer de Koper een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, d.w.z. wanneer een natuurlijke persoon het voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet beroepsmatige doeleinden.

 

Contactinformatie

Uiteraard kunt u ook altijd even contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u hieronder.

Contactgegevens

Telefoon
+32 486 26 52 15
Email
info@autov.be

Antwerpen

Bisschoppenhoflaan 76 2100 Deurne